پیش بینی نوع دارو مورد نیاز برای بیمار در ASP.NET Core 6 با استفاده از ML.NET


توضیحات مدل فوق:

هدف از مسئله فوق پیش بینی نوع دارو مورد نیاز برای بیمار بر حسب ورودی های بدست آمده از آزمایش مانند فشار خون، کلسترول و ... است. به طور کلی پنج نوع دارو برای تجویز در نظر گرفته شده که در خروجی یکی از مقادیر زیر را مشاهده خواهید کرد:

drugA یا drugB یا drugC یا drugX یا DrugY


برای این منظور از یکی از دیتاست های وبسایت معتبر Kaggle استفاده گردیده که بدون نیاز به ویرایش در آموزش مدل استفاده گردید. این دیتاست را از این لینک می توانید دانلود کنید.

مدل به کار رفته در فریمورک ML.NET برای Classification، مدل FastForestOva است. باید در نظر داشته باشید که ML.NET به طور همزمان دیتاست را در چندین مدل آموزش می دهد و در نهایت مدلی را که بهترین بازدهی را داشته باشد انتخاب می کند که طبیعتا این امر کار را برای برنامه نویس راحت تر می کند.

نکته مهم:
حتما مقادیر ورودی را مطابق راهنمای بالای هر باکس ورودی، وارد نمائید تا بتوانید از مدل خروجی دریافت نمائید.